Mobirise Web Creator

NDT WORKSHOP 2017
JE JIŽ ZA NÁMA


Hotel ENERGETIC
Rožnov pod Radhoštěm 25. - 26.4.2017


Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT je organizací, která přispívá, prostřednictvím své členské základny, k růstu technické a kvalitativní úrovně technických znalostí našich odborníků, jakosti výroby, výrobků a technických služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Regionální skupina č.6 ČNDT – Severní Morava nabízí účast na speciálním Workshopu, zaměřeném pro techniky a specialisty, kteří mají ve své náplni oblast nedestruktivních zkoušek materiálů, nebo se aktivně účastní na návrhu, aplikacích a provádění nedestruktivních zkoušek v rámci různých technických oborů. Naše akce je zaměřena na některé dílčí aktivity vyplývající ze znalostí technických norem pro zkoušení, v návaznostech na některé zákony a předpisy, mající vztah na problematiku aplikací některých zkoušek, nebo se vážou na předepsané jakostní parametry výrobků. V nabízených přednáškách a u předvedených přístrojů se budete moci seznámit i s některými novinkami z oblasti nedestruktivního zkoušení, směry ve vývoji a nabídkou nových přístrojů a zařízení. V poměrně krátkém časovém období máme v úmyslu Vám předat co nejvíce užitečných informací z oblasti nedestruktivního zkoušení, které najdou uplatnění v širokém záběru zkoušení problematiky i znalostní.


Pokud se nám podaří dosáhnout požadovaného oslovení co nejvíce odborníků v oboru, nebude naše akce poslední a pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky a za podpory technicky fundovaných firem z oboru, pokračovat v nabídce Workshopů NDT.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Fotografie jsou připraveny v neveřejné sekci.
Chcete se na ně podívat? Napište si o přístup na info@cndt.eu nebo využijte kontaktní formulář dole.

PROGRAM

Časový program se individuálně upraví podle délky příspěvků

9:10 - 9:40                                       Registrace účastníků


9:50 - 10:00         Úvodní slovo, zahájení workshopu


10:00 - 11:15                                           1. blok přednášek

                               Ing. Bernard Kopec - Vybrané kapitoly z historie NDT
    Ing. Josef Neugebauer - Leonardo - projekt sjednocení učebnic pro NDT
Ing. Petr Kornatovský - Karbidy chromu a jejich problematika při vyhodnocování nejen v leteckém NDT


11:15 - 11:40                                                 Coffeebreak

11:40 - 13:00                                     2. blok přednášek
Ing. Bernard Kopec - Terminologie NDT v normách a její vliv na přejímací kritéria
Ing. Alexander Popov - Techniky zkoušení ultrazvukem PA (PAUT) a TOFD – možnosti a omezení


13:00 - 14:30               Oběd a check in (ubytování)


14:40 - 16:00                                    3. blok přednášek

Dr. Luboš Moravec - Zdroje ionizujícího záření, obecná problematika

Martin Fajkus - Lineární urychlovač jako zdroj záření při prozařování odlitků
Ing. Zuzana Pašková, MBA - Nehody s radionuklidovými zdroji


16:00 - 16:20                                            Coffeebreak


16:20 - 17:30                                  4. blok přednášek

Ing. Zuzana Pašková, MBA - Požadavky nové legislativy v oblasti využívání ionizujícího záření – Zabezpečení radionuklidových zdrojů
Joe Buckley (GB) - Měření a 3D vizualizace povrchových necelistvostí a koroze pomocí přístroje ECHO-3D
Joe Buckley (GB) - praktické ukázky


od 19:30                                      Společenský večer

9:30 - 10:45                                5. blok přednášek
Ing. Jaroslav Šnajber - Zbytkový magnetizmus a odmagnetování
Ing. Olga Ličková - Bezpečnostní listy
Ing. Alexander Popov - Zásadní chyby při zkoušení polotovarů a svarů pomocí digitálních ultrazvukových defektoskopů s použitím AVG/DGS diagramů


10:45 - 11:20                                            Coffebreak


11:20 - 12:00                                 6. blok přednášek
Ing. Bernard Kopec  - Tvorba technických norem NDT a přehled významných nových a revidovaných norem NDT
Ing. Josef Neugebauer  - Zkoušení magnetickou metodou – demagnetizace a měření zbytkového magnetického pole podle ČSN EN ISO 9934-1


12:30 - 13:15                                                           Oběd


13:15 - 14:00                Závěrečná diskuse, rozdání
                                                účastnických certifikátů,
                          zhodnocení a ukončení Workshopu

OBSAH PŘEDNÁŠEK

průběžně doplňováno

V první části bude pojednáváno o demagnetizaci u dodavatelů a problémech, které mohou nastat u odběratele.
Druhá část bude zaměřena na výklad článku 13 normy ČSN EN ISO 9934-1 o demagnetizaci a jejím měření.

Projekt Evropské ECNDT pro jednotné učební texty napříč Evropou. Kdy učebnice vyjdou, jak se k tomu staví školící a zkušební střediska, jaká bude budoucnost?

Bezpečnostní list (BL) nebo i Material Safety Data Sheet (MSDS) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi. 

Jaké jsou náležitosti a legislativa těchto listů, kdo je odpovědný za jejich správnost, co důležitého zde nalezneme, co jednotlivé pojmy znamenají?

V této přednášce jsou popsány základní principy, požadavky na přístrojové vybavení, možnosti a omezení pokročilých technik zkoušení ultrazvukem PAUT a TOFD.

V této prezentaci jsou v úvodu popsány základní vlastnosti a odlišnosti analogových a digitálních UZ přístrojů. Jsou uvedeny základní principy používání vyhodnocovacích křivek AVG/DGS a DAC a jejich odlišnosti při používání v praxi.

V prezentaci jsou zmíněny zásadní chyby při používání vyhodnocovacích křivek AVG/DGS, zejména zanedbávání útlumu UZ vln ve zkoušeném materiálu, což ve většině případů zkoušení šikmým UZ svazkem (úhlovými sondami) vede k významnému podhodnocení indikací diskontinuit.

Měření a troj-rozměrné zobrazení povrchově otevřených necelistvostí a koroze pomocí patentované technologie pracující na principu elektro-magnetického pole (EMF). 

Měření za účelem detekce povrchových a podpovrchových necelistvost jakož i měření jejich hloubky je možno provádět na výrobcích z feromagnetických i neferomagnetichých kovů, a to i přes vrstvu nátěru, či izolace.

Neobvyklý pohled do bohaté historie vývoje principů a metod nedestruktivního zkoušení od starověku po dnešek.

Kritický pohled na různou terminologii NDT a termínů souvisejících a jejich vliv na tvorbu přejímacích podmínek v souvislosti se systémy kvality a systémy způsobilosti zkušeben NDT.

Stručný výklad tvorby norem EN a ISO v oblasti NDT a jejich revize a přehled významých částí nových a revidovaných norem v létech 2016-2017

Přednáška Martina Fajkuse o lineráním urychlovači přijde z Vítkovice Testing Center s.r.o.

Zdroje ionizujícího záření, obecná problematika - Manipulace, přeprava a plnění podmínek při práci na přechodných pracovištích.
Kategorizace radionuklidových zdrojů pro účely zabezpečení podle nové legislativy, která vstoupila v platnost 1.1.2017, požadavky na vypracování plánu zabezpečení.

Příklady několika „učebnicových“ mimořádných radiačních událostí, které vznikly z důvodu nedodržování požadavků radiační ochrany na bezpečný provoz pracovišť se zdroji ionizujícího záření. 

Problém karbidů chromu se objevuje obzvláště v materiálu ze spékaných práškových ocelí. Vyhodnocování je závislé na spolupráci L3 a konstruktéra daného dílce. Je obtížné nastavení kritérií přípustnosti na jednotlivé oblasti, kde výskyt vměstků je povolen a kde není přípustný. V případě požadavku zákazníka na použití pouze těchto materiálů je bezpodmínečně nutný kompromis nastavený kritérii přípustnosti.

V příspěvku je uveden přehled důvodů vzniku remanentního magnetizmu a jeho účinků. Uvedeny jsou také možnosti a způsoby jeho měření a vyjádření příslušných hodnot.
Prezentovány jsou některé možnosti jeho pozitivního využití a i opačné hledisko, jeho některé negativní efekty.
Uvedeny jsou rovněž principy částečné kompenzace rušivých magnetických polí a některé způsoby odmagnetování feromagnetických předmětů s ohledem na magnetické vlastnosti materiálu a geometrickou konfiguraci daného předmětu.         

PARTNEŘI AKCE

PŘIHLÁŠKA

Cenu za dvoudenní NDT Workshop 2017 včetně ubytování najdete v přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou ji prosím zašlete na email: info@cndt.eu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování nás kontaktujte na emailu info@cndt.eu.